دوره و شماره: دوره 6، بهار و تابستان - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-147 
3. واکاوی ماهیت و جواز شیربها از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

صفحه 46-64

اباذر افشار؛ مهدی موحدی نیا؛ احد الله قلی پور


5. تبیین وضعیت حقوقی معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه

صفحه 87-107

احمد مرتاضی؛ امین سلیمان کلوانق؛ حسین حاجی حسینی