دوره و شماره: دوره 5، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-137 
5. آسیب‌شناسی حجاب در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور قاین

صفحه 90-105

احمد موحد؛ زهره عباسی؛ خدیجه شیبانی