کتابخانه ملی ایران

ابلاغ شاپا

عنوان

:

‪ مطالعات اسلامی زنان و خانواده

کلید عنوان

:

‪Pizhūhish-i jāmi̒ah: muṭāli̒ā-i islāmī-i zanān va khānavādah

شماره شاپا

:

‪۲۶۷۶-۴۸۴۹

ناشر

:

‪جامعه الزهرا(س)

درخواست کننده

:

‪جامعه الزهرا(س)

شماره جاری: دوره 5، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-137 

5. آسیب‌شناسی حجاب در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور قاین

صفحه 90-105

احمد موحد؛ زهره عباسی؛ خدیجه شیبانی