دوره و شماره: دوره 3، پاییز و زمستان - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-149 
3. روش‌های درونی‌سازی عفاف بر اساس متون اسلامی

صفحه 51-74

محمدرضا سالاری فر؛ سید جمال الدین رضوی


7. مطالعات زنان

صفحه 1-20

سید محمد حسین هاشمیان؛ علی جعفری؛ حوریه بزرگی