اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر نرجس رودگر

فلسفه اسلامی - زنان استادیار

n.roodgaratgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان

سیاستگذاری فرهنگی دانشیار

hashemi1401atgmail.com

دکتر فریبا علاسوند

فقه و اصول - مطالعات زنان استادیار

alasvand.fatgmial.com

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی

الهیات- گرایش فلسفه و کلام اسلامی دانشیار

souzanchiatbou.ac.ir

حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان نجفی

فقه و اصول - جامعه‌شناسی استادیار

hbostanatrihu.ac.ir

حجه الاسلام دکتر عبدالکریم بهجت پور

دانش یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

fmzatjz.ac.ir

دکتر شهلا باقری میاب

دانش یار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

hoda.digitalatgmail.com

حجه الاسلام دکتر جواد حبیبی تبار

دانش یار گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه

mahz.zh90atyahoo.com

دکتر سیده سعیده غروی

علوم قرآن وحدیث استادیار

saeedehgharaviatyahoo.com