دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، اسفند 1401، صفحه 1-330 
بررسی فقهی خواستگاری مخطوبه از منظر فریقین

صفحه 61-84

زهرا شاهیاری حیدرلو؛ اسماعیل چراغی کوتیانی