اسامی داوران هر شماره

سال پنجم ، شماره هشتم ، بهار و تابستان 1397

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_11210_11211_.html       

 

داوران آقایان : قاسم ابراهیمی پور ، عبدالکریم بهجت پور ، سید رضا مودب ، سید محمد حسین هاشمیان ، حسن یوسف زاده .

 

داوران خانم ها : سمیه حاج اسماعیلی ، فاطمه شریفی زارچی .

 


 

سال چهارم ، شماره هفتم ، پاییز و زمستان 1396

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_7879_10677_.html

 

داوران آقایان : مهدی بیاتی ، صابر جعفری ، علی جعفری ، سید محمد حسینی سورکی ، حسین شیر افکن ، خالد عفوری الحسنی ، علی نقی فقیهی ، محمد رضا کدخدایی ، حسن یوسف زاده .

 

داوران خانم ها : شهلا باقری میاب ، فاطمه  شریفی زارچی ، طاهره ماهروزاده .

 


 

 

سال چهارم ، شماره ششم ، بهار و تابستان 1396

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_7879_7880_.html

داوران آقایان : علی جعفری ، کریم خان محمدی ، مهدی جعفر ی ، محمد مهدی گرجیان ، مهدی هادی ، ذبیح الله هاشمپور ، سید محمد حسین هاشمیان .

 

داوران خانم ها : زهرا امین مجد ، سمیه حاج اسماعیلی ، فاطمه رجبی ، فاطمه شریفی ، ناهید طیبی ، فریبا علاسوند ، مریم مدملی .

 


 

سال سوم ، شماره پنجم ، پاییز و زمستان 1395

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_7089_7090_.html

 

داوران آقایان : حسین بستان ، سید علی غمامی ، محمد رضا کدخدایی ، سید محمد حسن هاشمیان ، اصغر اسلامی تنها ، خدامراد سلیمیان ، محمود ملکی راد ، علی رضا آل بویه ، علی جعفری ، رضا قاسمی ، محسن لبخندق ، ابذر نبویان ، مهدی هادی ، هادی حسین خانی ، محمد مهدی گرجیان .

 

داوران خانم ها : زهرا امین مجد ، زهره رجبیان ، فرزانه حکیم زاده ، فریبا علاسوند ، سمیه حاج اسماعیلی ، زهرا روح الهی امیری ، فاطمه شریفی .

 


 

 سال سوم ، شماره چهارم ، بهار و تابستان1395

 

 http://pubs.jz.ac.ir/issue_7089_9832_.html

 

داوران آقایان : قاسم ابراهیمی پور ، حسین بستان ، اسد الله حیدر پور کیایی ، مهدی سنجرانی ، سید محمود طیب حسینی ، سید علی غمامی ، محمد رضا کدخدایی، نعمت الله کرم الهی ، قاسم خانجانی ، سید محمد حسین هاشمیان .

 

داوران خانم ها : زهرا امین مجد ، زهره رجبیان .

 


  

سال دوم ، شماره سوم ، پاییز و زمستان1394

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_6200_7100_.html

 

داوران آقایان : علیرضا آل بویه ، قاسم ابراهیمی پور ، محمد اسعدی ، حسین بستان ، اسد الله حیدر پور کیایی ، احمد رهدار ، حسین سوزنچی ، مهدی سنجرانی ، سید محمود طیب  حسینی ، نعمت الله کرم الهی ، قاسم خانجانی ، سید محمد حسین هاشمیان .

 

داوران خانم ها : زهرا امین مجد ، مریم برقعی ، نرجس رودگر ، زهرا روح اللهی امیری ، زهره رجبیان .

 


 

سال اول  ، شماره دوم ، بهار و تابستان 1394

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_6200_7098_.html

 

داوران آقایان : جواد حبیبی تبار ، حسین عبدی ، محمد کد خدایی ، محمد مهدی گرجیان ، حسین مهدی زاده .

 

داوران خانم ها : زهرا امین مجد ، طلعت حسنی ، زهره رجبیان ، مریم مدملی ، راضیه میرعلی  ملک .

 


 

 سال اول  ، شماره دوم ، بهار و تابستان 1394

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_6199_7102_.html