اخبار و اعلانات

انتشار یازدهمین شماره دوفصلنامه «مطالعات اسلامی زنان و خانواده»

یازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلامی زنان و خانواده» از سوی معاونت پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسلام منتشر شد.  در این شماره مقالاتی با عناوین «الگوی ساختاری روابط بین ادراک از دینداری والدین و دینداری فرزندان با توجه به نقش میانجی گر سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و سبک فرزندپروری» به قلم حمیده قاسمی/ اسماعیل هاشمی، «مقایسه رویکرد معروف گرا و حقوق گرا در انعطاف بخشی به روابط همسران و حقوق زنان(تاکید بر آیه 328 سوره بقره)» نوشته معصومه حافظی/طیبه حسام پور و «واکاوی مفهوم ریاست شوهر در روابط حقوقی زوجین» به همت ...

مطالعه بیشتر