اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات ارسالی به این نشریه از طریق نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور بررسی می شود. این نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.