اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سرکار خانم دکتر زهره برقعی

فلسفه تطبیقی استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

modirjz.ac.ir

سردبیر

سرکار خانم دکتر نرجس رودگر

فلسفه اسلامی - زنان استادیار، گروه فلسفه اسلامی جامعه المصطفی العالمیه(ص)

narjes_rodgarniv.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان

سیاستگذاری فرهنگی دانشیار، گروه مدیریت سیاستگذاری دانشگاه باقر العلوم(ع)

hashemianbou.ac.ir

سرکار خانم دکتر فریبا علاسوند

فقه و اصول - مطالعات زنان دانشیار، گروه فقه و اصول مرکز تحقیقات زن و خانواده

alasvand.fgmial.com

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی

الهیات- گرایش فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، گروه فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

souzanchibou.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان نجفی

فقه و اصول - جامعه‌شناسی استادیار، گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hbostanrihu.ac.ir

حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بهجت پور

دانش یار، گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

fmzjz.ac.ir

سرکار خانم دکتر شهلا باقری میاب

دانش یار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

sbagherikhu.ac.ir

حجت الاسلام دکتر جواد حبیبی تبار

دانش یار گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه(ص)

mahz.zh90yahoo.com

سرکار خانم دکتر سیده سعیده غروی

علوم قرآن وحدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

saeedehgharaviyahoo.com

مدیر داخلی

سرکار خانم خدیجه کمیجانی

کارشناس مسئول امور پژوهشگران و نشریات پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا سلام الله علیها

kh.komijanijz.ac.ir