معناکاوی واژه‌های «امرأة»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،استاد جامعه الزهرا

2 دانش پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی ،استاد جامعه الزهرا

چکیده

بنیان خانواده در هر اجتماعی از ارزش خاصی برخوردار است و در آموزه‌های اسلامی خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. از میان واژه‌های مرتبط با روابط زوجین، سه واژه «امرأة، نساء و زوج» در قرآن کارکرد مهمی دارد. تک‌تک الفاظ قرآن بار معنای دقیق و خاصی داشته و تأثیر شگرفی در فهم مراد الهی و استنباط آموزه‌های اسلامی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد. بررسی این سه واژه نیز در کشف دیدگاه قرآن در روابط زوجین اهمیت بسزایی دارد. در مقاله حاضر این سه واژه در لغت و قرآن با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و عوامل مورد نظر قرآن در تحکیم روابط زوجین کشف شده است.یافته­ها نشان می­دهد که کاربرد واژه‌های «امرأة» و «نساء» در قرآن به روابط صرفاً مادی و جسمانی؛ اما کاربرد واژه «زوج» به هر دو جنبه روابط مادی و معنوی میان زوجین اشاره دارد. قابل توجه آنکه از منظر قرآن هر گاه میان زوجین سازگاری اخلاقی و اعتقادی وجود داشته و صاحب فرزند بوده یا امید و انتظار فرزندآوری میان آن‌ها بوده، خداوند کلمه زوج به کار برده است و هر گاه یکی از این دو آسیب دیده، واژه «إمرأة» به استعمال شده است.
 

کلیدواژه‌ها