راهکارهای پرورش هویت اخلاقی نوجوانان در سبک زندگی خانواده اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه روانشناسی جامعه المصطفی ،دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پرورش هویت اخلاقی، جایگاه ویژه­ای در سبک زندگی برگرفته از ارزش­های اسلامی دارد؛ زیرا با شکل­گیری هویت اخلاقی، بالاترین میزان یکپارچگی اخلاقی در فرد و شیوه خاص نگاه به خود به دست می­آید. محققان معتقدند آنچه پایبندی به رفتار اخلاقی را آسان می­کند، شکل­گیری هویت اخلاقی است؛ به گونه­ای که ارزش­های اخلاقی جزء هسته مرکزی شخصیت فرد می­شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای کاربردی پرورش هویت اخلاقی نوجوانان در سبک زندگی اسلامی است. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور دستیابی به داده­های لازم، متون حدیثی مرتبط با موضوع پژوهش، از منابع گردآوری شده و با شیوه کیفی بررسی و تحلیل شده است. یافته­های پژوهش عبارت است از: الف. در سبک زندگی، هویت اخلاقی چهار بعد فردی، اجتماعی، طبیعت و الهی دارد؛ ب. در سبک زندگی اسلامی برای پرورش هویت اخلاقی در نوجوانان از لحاظ بعد فردی، می­توان راهکارهایی همچون رشد شناختی و ارزیابی پیوسته اخلاقی خود، توجه به عواطف انسانی، مانند حفظ کرامت انسانی و برقراری پیوندهای اجتماعی همدلانه و متعهدانه را به کار برد. همچنین در بعد محیطی با توجه به اهمیت خانواده چهارده راهکار، مانند شیوه­های انضباطی والدین، ایجاد فرصت و انگیزه، تعمیق دینداری و غیره ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها