مقایسه اثربخشی آموزش‌ مقابله دینی با آموزش شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی و مشکلات رفتاری دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

3 استاد گروه آموزش و پرورش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

نوجوانی، مهم‌ترین دوره رشد انسان است که به دلیل تغییرات سریع در ابعاد مختلف وجودی، فرد را درگیر مسائل مختلفی می‌کند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش مقابله دینی با آموزش شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی و مشکلات رفتاری در دختران نوجوان است. روش پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با سه گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه‌ پژوهش، کلیه دختران نوجوان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش ناحیه 6 شهر مشهد بودند و نمونه آماری نیز از میان این افراد انتخاب شدند. افراد به‌صورت تصادفی، در سه گروه 12 نفره جای‌گذاری شدند. برای گردآوری اطلاعات، از سیاهه مشکلات رفتاری آخنباخ (CBCL)، نسخه والدین و نیز پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ)استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش مقابله دینی، در ارتقای سلامت روان و کاهش مشکلات رفتاری، موثرتر از آموزش شناختی- رفتاری بوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مقابله دینی را می‌توان به‌عنوان آموزش توانمندسازی در نوجوانان به کار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات