اثربخشی بسته آموزشی بلوغ عاطفی زوجی اسلامی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری‌ روان‌شناسی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه ‌آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی پژوهشکدۀ زنان دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی بسته آموزشی بلوغ عاطفی زوجی اسلامی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زنان انجام شد. بدین منظور، پژوهش با دو روش کیفی و کمی و در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول، شناسایی مولفه‌ها مبتنی بر منابع قرآنی- روایی و با روش تحلیل مضمون قیاسی نظریه‌محور و مرحله دوم با روش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر تهران در سال 1399 بودند. بدین منظور، 30 نفر از زنان دارای معیارهای ورود، به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و به‌صورت تصادفی، در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل، جایگزین شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی انریچ (1989) و بهزیستی روان‌شناختی (1989) استفاده شد و داده‌ها با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی و به روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید. نتایج نشان داد بسته آموزشی، بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در مرحله پس‌آزمون و پیگیری، تأثیر معناداری داشت (05/0p<). بنابراین می‌توان بسته آموزشی بلوغ عاطفی زوجی اسلامی را به‌منظور ارتقاء رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی، مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات