احساس تنهایی زوجین متقاضی طلاق؛ نقش پیش بینی کننده مرزهای زوجینی و آشفتگی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی گروه روان‌شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مرزهای زوجینی و آشفتگی روان‌شناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی زوجین متقاضی طلاق بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق در شهر قم و مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در سال 1401 بود که از بین آنها با روش نمونه‏گیری هدفمند، تعداد 150 نفر انتخاب و پرسش‌نامه‌های مقیاس احساس تنهایی (راسل و همکاران، 1980)، اضطراب، افسردگی و استرس (لویندا، 1995) و مرزهای درونی زوجینی (هوشیاری، 1400) توسط آنان تکمیل گردید. داده‌های به‌دست‌آمده با روش آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه، با کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‏ها نشان داد مرزهای زوجینی، به طور منفی و آشفتگی روان‌شناختی، به طور مثبت، با احساس تنهایی زوجین متقاضی طلاق، رابطه معنادار داشته و در پیش‌بینی آن، نقش معناداری دارند. از همین رو، مشاوران و درمانگران مراکز مشاوره خانواده، با بهره‌گیری از این نتایج می‌توانند به تشریح اهمیت و نقش مرزهای زوجینی و همچنین آسیب‌های آشفتگی روان‌شناختی در ایجاد احساس تنهایی، در راستای کاهش مشکلات ارتباطی و عاطفی زوجین متقاضی طلاق بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات