پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس خرد و صمیمیت زوجین: نقش میانجی مرزهای زوجینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت، دانشگاه تهران، پردیس بین الملل کیش

2 دکتری روان شناسی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مرزهای زوجینی در رابطه بین رضایت زناشویی با خرد و صمیمیت زوجین انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش، زنان و مردان متأهل شهر تهران بود. از جامعه آماری مذکور، 200 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی جدیری (1388)، خرد آردلت (2003)، صمیمیت باگاروزی (2001) و مرزهای زوجینی هوشیاری (1399) استفاده شد. نتایج، با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف) بین رضایت زناشویی و خرد، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ ب) بین رضایت زناشویی و صمیمیت، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ ج) رضایت زناشویی، توسط خرد و صمیمیت پیش‌بینی می‌شود؛ د) مرزهای زوجینی در رابطه بین رضایت زناشویی با خرد و صمیمیت زوجینی، نقش میانجی دارد. همچنین خرد و صمیمیت از راه بهبود مرزهای زوجینی، باعث بهبود رضایت زناشویی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات