نویسنده = نفیسه فقیهی مقدس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفی مبانی تحکیم خانواده از دیدگاه مفسره شیعی؛ بانو امین

دوره 5، پاییز و زمستان، مهر 1397، صفحه 54-71

نفیسه فقیهی مقدس؛ فهیمه مؤمنی راد