چالش‏های آموزش اخلاق به نوجوانان و راهکارهای برون‏رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‏شناسی، عضو گروه روان‏شناسی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی

2 دانش آموخته سطح سه تعلیم و تربیت جامعه الزهرا س، عضو گروه علوم تربیت مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی

چکیده

تربیت اخلاقی از بنیادی­ترین آرمان­های ادیان الهی برای شکوفایی فردی و اجتماعی است. از چالش­های برجسته این حوزه، متناسب نبودن سطح آموزش اخلاقی با سطح عملکرد اخلاقی به شمار می‏آید. این پژوهش برای پاسخ به این نیاز و با هدف بررسی چالش‏های آموزش اخلاق به نوجوانان در سه حیطة بستر آموزش، محتوا و روش، و نیز راهکارهای برون­رفت از آن و با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. بر اساس دستاوردهای پژوهش، چالش‏ها در این سه حوزه عبارت‏اند از: 1. بستر آموزش: عدم توجه به هماهنگی خانواده و محیط­های آموزشی، القائات نامناسب اجتماعی، خطاهای شناختی، عدم توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و ... . 2. محتوا: ناهماهنگی آن با ظرفیت و اقتضائات نوجوانان، محتوای دانش‏افزا و نه عملیاتی‏محور، بی­توجهی به پیش‏نیاز­ها، عدم توجه به اصل تدریج و ... . 3. روش: استفاده از روش­های غیرفعال، تأکید بر ارتقای شناختی، به کار نگرفتن روش­های متنوع و خلاق، شرکت ندادن نوجوانان در فرایند آموزش، عدم انعطاف در شیوه­ها متناسب با شرایط و ... . این پژوهش برای برون­رفت از این آسیب­ها، هماهنگ کردن مراکز آموزشی، فضا­سازی اجتماعی، تدوین برنامه منظم و منسجم در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری، استفاده از روش­های فعال، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی نوجوانان، به‏کارگیری فناوری نوین و ... را پیشنهاد داده است.
 

کلیدواژه‌ها