موضوع‏ شناسی «غیبت زوج» و «ترک روابط خانوادگی» در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه فقه دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تحکیم خانواده نیازمند روابط پایدار زوجین بوده، فقدان حضور زوج، آسیبی قابل توجه به نهاد خانواده وارد می‏کند. ترک روابط خانوادگی و غیبت در مفهوم «حضور نداشتن زوج در کانون خانواده» مشترک، ولی در احکام مترتب بر هریک با هم متفاوت‏اند. در نتیجه، لازم است به موضوع‏شناسی و تعیین قیود هریک پرداخته شود تا مقررات اختصاصی هریک در شرایط مقتضی و به‏ویژه در موارد طلاق به درخواست زوجه  اعمال گردد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی - کتابخانه‏ای ثابت می‏کند ترک عبارت از عدم حضور و محقق نشدن سکونت مشترک و معلومیت محل سکونت زوج و غیبت عبارت از عدم حضور و نامعلوم بودن محل سکونت زوج و نامعلوم بودن حیات اوست. 

کلیدواژه‌ها