هنجارشناسی غیرت جنسی در اسلام از منظر روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی جامعه المصطفی

2 دانش پژوه سطح سه و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران

چکیده

«غیرت» یکی از حالات و عوارض انسانی است که منشأ آن، گاه حبّ ذات، فطرت و گاه فرهنگ و ساختارهای اجتماعی دانسته شده است، گونه‌های مختلفی از این حالت انسانی وجود دارد که غیرت جنسی حاصل تقسیم غیرت با توجه به شاخص «جنسیت» است و حاصل این تقسیم، «غیرت جنسی مردان» و «غیرت جنسی زنان» است. با وجود ارزش‌گذاری و نگاه هنجارهای موکدی که در متون دینی به اصل غیرت و همچنین غیرت جنسی مردان وجود دارد، نصوص دینی حاکی از نگاهی متفاوت به غیرت جنسی زن است که این امر در کنار فطری دانستن امر غیرت این شبهه را طرح می‌کند که چطور امری فطری می‌تواند در یک جنس مذموم و در جنس دیگر ممدوح باشد؟ در این مقاله با ترکیبی از دو روش نقلی و تحلیلی ضمن پرداختن به مفهوم شناسی، گونه‌شناسی و هنجارشناسی غیرت جنسی، با استفاده از روایات موجود در این موضوع، «شریعت» به عنوان شاخصی برای تحدید امور فطری، ملاک هنجارگذاری غیرت جنسی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها