واکاوی مفاهیم ناظر به مصادیق پوشش بانوان در منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه ی سطح چهار رشته ی تفسیر و علوم قرآنی

چکیده

پاره‌ای از مصادیق و الگوهای پوشش بانوان و حدود آن در قرآن و روایات ذکر شده است و برخی دیگر را باید در بافتار گزارش‌های موجود در منابع تاریخی، روایی و تفسیری یافت. اصطلاحاتی مانند: جلباب، خمار، قناع و... در شبکه مفهومی پوشش بانوان ناظر به مصادیق پوشش هستند. شناخت و معرفی صحیح این واژه‌ها با استفاده از متون متقدم و اصیل می‌تواند حقیقت معنایی آنها را در مصادیق پوشش و کیفیت عرفی شدن بعضی از آنها در عصر حاضر به دست دهد. اگر بازیابی مصادیق مربوط به پوشیدگی در شبکه مفهومی پوشش بانوان به طور دقیق‌تری انجام شود و از سویی تقابل و یا هماهنگی واژه‌های متون مختلف پیشین با مصادیق امروزین آن در این حیطه شناسایی گردد، الگویی مطابق با آموزه‌های دست ناخورده ترسیم خواهد شد. این تحقیق با روش تحلیلی و کتابخانه‌ای، به تبیین و ارائه مفاهیم با معنای حقیقی و مبتنی بر کتاب و سنت برای مصادیق پوشش بانوان در سه بخش سر، نیم‌تنه و تمام بدن پرداخته است، که از گذر آن می‌توان درستی یا کاستی‌های پوشش‌های متداول امروزه را به قضاوت نهاد.

کلیدواژه‌ها