تجربه زیسته زنان نسبت به باروری (نگرش، علل، راهبردها و استراتژی‌های مادران نسبت به باروری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان

2 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

گزارش سازمان ملل متحد (2011) نشان می‌دهد که میزان باروری در سطح جهان طی نیم قرن اخیر به حدود نصف تقلیل یافته و از جمله چالش‌های عصر مدرن است. هدف مهم این پژوهش، تحلیل، تبیین و تفسیر پدیده فرزندآوری بر اساس تجربه زیسته مادران است. اطلاعات پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 35 نفر از مادران جمع­آوری شده است که به روش گلوله برفی مشخص شده‌اند. روش پژوهش بر نظریه مبنایی مبتنی بوده و اطلاعات با استفاده از کدگذاری محوری تحلیل شده است. با توجه به تحلیل داده‌ها، می‌توان نوگرایی را یکی از عوامل اصلی مؤثر بر نگرش زنان دانست. وجود عناصر و مؤلفه‌های نوگرایی که شامل سبک زندگی مدرن، مدیریت بدن، نحوه گذران اوقات فراغت و احساس ناامنی است، در تجربه زیسته زنان در زمینه باروری مشهود است. در حیطه نگرش، بیشتر زنان، فرزندآوری را یک تصمیم فردی می‌دانستند که باید هر زنی با توجه به شرایطش به آن اقدام کند. در استراتژی زنان نسبت به باروری، حمایت‌های اجتماعی، جایگاه شایسته توجهی در تشویق آنها به باروری دارد.

کلیدواژه‌ها