الگوهای مطلوب تبلیغ زنانه: ناظر به ده موقعیّت تبلیغی برجسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

تغییرات نگرش، گرایش و کنش بانوان جامعه در سال­های اخیر، بیانگر وجود نوعی بحران هویت در میان این بخش از افراد جامعه است. بحرانی که با گسترش روزافزون فعالیت­های هدفمند سازمان­های رقیب و رویارویی بیش از پیش سنت و مدرنیته رخ می­نماید و اندیشمندان و نخبگان و بیش از همه مبلغان دینی را به مبارزه فرامی­خواند. آشکار است در چنین شرایطی، حضور زنان مبلغ و آگاه به ضروریاتِ زمان، یکی از نیازهای جدی است. مبتنی بر این ضرورت، مقاله حاضر به دنبال صورت­بندی «الگوهای مطلوب تبلیغ زنانه ناظر به ده موقعیّت تبلیغی برجسته» به کمک روش نظریه­پردازی داده بنیاد و مصاحبه گروهی متمرکز و با محوریت دو رویکرد «انتقالی» و «تبادل و دریافت معنا» در ارتباطات است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که زنان به دلیل ویژگی­های وجودی خاص خود و با محوریت غلبه عاطفه در مقام مبلغ، پتانسیل ویژه برای تبلیغ در قالب روش­های مبتنی بر تبادل و دریافت معنا دارند. به علاوه، الگوهای مطلوب تبلیغی متناسب با موقعیّت­های گوناگونی قابل تعریف است که مبلّغ در آن قرار دارد. در همین راستا، ده موقعیت تبلیغی در ارتباط با پنج متغیر «فاصلۀ ارتباط»، «اعتبار ارتباط»، «رویکرد ارتباط»، «شیوه ارتباط»، «محیط ارتباط» بازشناسی و در هر موقعیت، اولویت حضور مبلغان زن و تناسب هر موقعیت با روش­های مبتنی بر رویکرد انتقالی و رویکرد تبادل و دریافت معنا تبلیغ تبیین شد.

کلیدواژه‌ها