کاوش فقهی در تبیین رابطه میان وجوب انفاق و تمکین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

با انعقاد عقد زوجیت، هر یک از متعاقدین، مکلف به تکالیف و رعایت حقوقی می‌شوند. این حقوق و تکالیف در شریعت مقدس اسلام به دقت تقنین و تبیین گردیده است. از جمله این وظایف، وجوب انفاق بر زوج و وجوب تمکین بر زوجه است.
از مباحث مطرح در مورد این دو تکلیف، این است که آیا رابطه‌ای میان آن‌ها وجود دارد یا خیر؟
برخی از فقهای امامیه به نبودن رابطه حکم داده‌اند ولی مشهور فقها، بر وجود رابطه پا فشرده و معتقدند وجوب انفاق در فرض و ظرف تمکین از سوی زوجه است. با ملاحظه نظر مشهور فقها و با تمسک به اصل عملی استصحاب، به نظر می‌رسد وجوب انفاق، مشروط به تحقق تمکین باشد.