مروری بر مقالات نگاشته شده در تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه اسلام (در بازه‌ی زمانی1375- 1389 در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه‌ی سطح چهار رشته‌ی تفسیر تطبیقی جامعه‌الزهرا(س)

2 عضو هیئت علمی گروه معارف موسسه آ موزش عالی فخررازی ساوه و طلبه سطح4 حوزه علمیه قم

چکیده

تربیت‌جنسی یکی از مشکل‌ترین انواع تربیت است که جهالت، غفلت یا انحراف از ضوابط آن آثار سوئی را به دنبال دارد. این مقاله مروری بر مقالات نگاشته شده در زمینه‌ی تربیت جنسی فرزندان در بازه‌ی زمانی 1375 – 1389 در ایران خواهد داشت. براساس نتایج جستجوی اولیه 131 مقاله به دست آمد و بعد از جستجو در عنوان و چکیده، تعداد آن‌ها به 24عنوان رسید. سپس 16مقاله‌ که به تبیین دیدگاه اسلام پرداختند، انتخاب شد. یافته‌های مقاله‌ها در سطوح مشخصات عمومی، دسته‌بندی سوال‌های مقاله‌ها، بیان روش مقالات و استخراج یافته‌های مقالات و دسته‌بندی آن‌ها، بیان‌ می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در مورد اصول، مبانی و روش‌های تربیت‌جنسی پژوهش‌های خوبی ارائه شده اما هنوز جای تحقیق بیشتری در این زمینه وجود دارد. از سویی کمبود مقالات علمی‌پژوهشی در این زمینه و عدم توجه به مساله تربیت‌جنسی با روش تبیینی خود همت محققان را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها