راهبردهای تحکیم نهاد خانواده مبتنی بر نظریه انسان‌شناختی علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و هیئت علمی گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

افزایش سن ازدواج، نرخ طلاق و خانواده‌های تک سرپرست، کاهش نرخ موالید، تغییر در ساختار و کارکردهای خانواده و مسائلی مانند اینها، خانواده اسلامی-ایرانی را با چالش‌های گوناگونی رو به رو کرده است که در صورت بی‌تدبیری و بی‌توجهی می‌تواند باعث بحران‌های جبران­ناپذیری شود. این مقاله درصدد آن است تا مبتنی بر مبانی انسان‌شناختی علامه طباطبایی و ترسیم تیپ ایده‌آل‌های سه‌گانه برای خانواده، راهبردهای تحکیم خانواده را تدوین کند. بر اساس ارتباطات استثماری انسان طبیعی، تعاملات فردگرایانه انسان اجتماعی و روابط گرم انسان متمدن، با سه مدل خانواده «استبدادی، دموکراتیک و متمدن» رو به رو خواهیم بود که هر یک به میزان شکوفاسازی گرایش‌های فطری انسان به همسرخواهی، همسانی، فرزندآوری، نقش‌پذیری جنسیتی، فضیلت‌های اخلاقی و آراستگی، در تحکیم خانواده تأثیر خواهند داشت. راهبردهای ابلاغی و اقناعی، به منظور اصلاح ساختارها، قوانین و نظام آموزشی، از یک سو و اصلاحات فرهنگی و آموزش عمومی، از سوی دیگر با هدف دستیابی به خانواده ـ محوری و سطوح هشت‌گانه تحکیم در این باره قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها