دوره و شماره: دوره 4، پاییز و زمستان - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

1. توسعه مستندات شرعی اجرت‌المثل کار خانگی زن

صفحه 7-26

فریبا علاسوند؛ معصومه نیکوخصال