دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-172 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی نقش و تأثیر قاعده لاضرر در فسخ نکاح به واسطه بیماری‌های نوظهور

صفحه 7-28

زینب سنچولی؛ محمدرضا کیخا؛ نادر مختاری؛ امیرحمزه سالارزایی


4. نقدی بر مشروعیت حق حبس در عقد نکاح

صفحه 87-110

محمد شجاعی؛ محمد اسدی؛ عبدالله امیدی فرد