دوره و شماره: دوره 6، بهار و تابستان - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-147 
5. تبیین وضعیت حقوقی معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه

صفحه 87-107

احمد مرتاضی؛ امین سلیمان کلوانق؛ حسین حاجی حسینی


6. تکنیک‌های اقناعی شبکه اجتماعی تلگرام در مقابله با نقش‌های جنسیتی زن (مطالعه موردی نقش همسری)

صفحه 109-135

حفیظه مهدیان؛ نعمت الله کرم اللهی؛ رفیع الدین اسماعیلی؛ حسین سوزنچی