آسیب‌شناسی حجاب در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور قاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قاین

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

3 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

رعایت موازین اسلامی و پوشش مناسب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی جامعه ماست. این امر درباره دانشجویان که از قشرهای آگاه کشور و الگوی جامعه‌اند، اهمیت بیشتری می­یابد و چه بسا بدحجابی آنان و پیامدهای سوء آن بتواند دانشگاه را از رسالت اصلی خود دور کند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با وضعیت حجاب دانشجویان پرداخته است.
یافته­های پژوهش که از اطلاعات نمونه 90 نفری دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور قاین (۵۰ نفر با حجاب کامل و ۴۰ نفر بدحجاب) با روش مصاحبه و پرسشنامه به دست آمده است، نشان می­دهد بین تحصیلات مادر، تعداد برادر، محل سکونت، آگاهی از احکام و فلسفه حجاب، رفتار مذهبی، تماشای شبکه‌های ماهواره، مدگرایی، نگرش‌های سیاسی، باورهای اجتماعی و مدل چادر با وضعیت حجاب رابطه وجود دارد؛ اما بین تحصیلات پدر، تعداد خواهر، میزان درآمد، وضعیت تأهل، تماشای تلویزیون ایران، استفاده از اینترنت، خودنمایی، اهمیت به جلب توجه دیگران، تفاهم والدین، سخت­گیری والدین، وضعیت حجاب مادر، رضایت از مدل‌های لباس بازار و توان خرید با وضعیت حجاب رابطه­ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها