تأثیر تحولات اجتماعی بر سیاست‌گذاری حجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول ،استادیار و هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی

چکیده

جامعه ایران در سال‌های اخیر در موضوع حجاب شاهد تحولات عمیق و گسترده‌ای بوده است. حیات اجتماعی، ظرف مکانی تحقق سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی است. این سیاست‌ها در همان حال که از نظام ارزشی جامعه نشئت می‌گیرد، در بستر حیات اجتماعی اجرایی می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تحولات نظام ارزشی، سیاست­گذاری و سیاست‌های مرتبط با حجاب را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیرات معطوف به نوع سیاست‌ها و روش‌های اجرای سیاست‌ها بوده است و الگویی را نشان می‌دهد که در آن متناسب با کاهش نگرش‌های مثبت به مسئله حجاب در جامعه، نوع سیاست‌ها در جهت کاهش اقدامات کنترلی و تمرکز بر سیاست‌های اقناعی تغییر کرده است. مقاله حاضر بر اساس نظریه انگلهارت و مدل نظری مبتنی بر این نظریه، با استفاده از روش تحلیل ثانویه تلاش کرده است تا ضمن نشان دادن الگوی تأثیر تحولات نظام ارزشی بر سیاست‌های حجاب، روندهای معطوف به تحولات سیاست­گذاری حجاب در سال‌های آینده در نظام سیاست­گذاری را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها