نقدی بر مشروعیت حق حبس در عقد نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دانشگاه قم

3 دانشیار، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

از دیربـاز میان فقـها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از حـق حبس، متـمکّن است؟ یا قائل­شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی نـدارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوضـات است. ازاین‌رو، عدّه کثیری از فقـها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حکـم معاوضه دانسته­ و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده­اند. یافـتن پاسخ به این اختلاف ریشه­دار، می­توانـد گره­گشای بخشی از اختلافات امروزی زوجـین باشد. حاصل پژوهش نشان می­دهـد، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فقـها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و محـرز نمی­باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابـع کتابخـانه­ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها