اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش هیجان‌مدار بر بخشش بین فردی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه ازاد خوراطگان، اصفهان

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشاسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان

3 هیت علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش هیجان‌مدار بر بخشش بین فردی زوجین، به روش نیمه­آزمایشی با سه گروه و سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل سامان یافته است. جامعه آماری پژوهش، زوج‌های مراجعه‌کننده به فرهنگسراها، کانون­های فرهنگی بسیج و پایگاه‌های سلامت روان در شهر اصفهان و نمونه آن نیز شامل 39 زوج بود که به‌صورت هدفمند، بر مبنای ملاک‌های ورود، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (13 زوج در هر گروه)، گمارده‌شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بخشودگی بین فردی احتشام‌زاده و همکاران (1389) است. از هر سه گروه، پس از انجام پیش‌آزمون، آموزش مبتنی بر نظریه انسان سالم، در 12 جلسه 120 دقیقه‌ای و آموزش هیجان‌مدار طی 10 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه‌های آزمایش اجرا شد. پس از انجام آموزش، از هر سه گروه، پس‌آزمون و پس از سه ماه، آزمون پیگیری گرفته شد. داده­های جمع‌آوری‌شده از طریق تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS 24 تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم، بر بخشش بین فردی زوجین تاثیر معنادار داشت (01/0­P<). آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد، بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم نسبت به آموزش هیجان‌مدار، در افزایش بخشش بین فردی زوجین موثرتر است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم، روش مناسبی برای ارتقاء بخشش بین فردی در زوجین است.

کلیدواژه‌ها