امکان‌سنجی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر تنظیم هیجان و سرزندگی مادران کودکان ناتوان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

ناتوانی ذهنی کودکان، موجب درگیری‌های روان‌شناختی والدین آنان، به‌ویژه مادرانشان می‌شود و بر میزان سازگاری و سلامت روانی‌شان تاثیر منفی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر تنظیم هیجان و سرزندگی مادران کودکان ناتوان ذهنی است که با روش مطالعه موردی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، چهار نفر از مادران دارای فرزند با معلولیت ناتوانی ذهنی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. آنان پرسشنامه سرزندگی رایان و فردریک (1997) و تنظیم هیجان گرانفسکی و همکاران ( ۲۰۰۱) را تکمیل و جلسات درمانی یکپارچه توحیدی را در 8 جلسه ۹۰ دقیقه‌ای دریافت کردند. داده‌‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارSPSS ورژن 21 و آزمون‌های شاخص درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که درمان یکپارچه توحیدی می‌تواند بر بهبود تنظیم هیجان و سرزندگی در مادران کودکان ناتوان ذهنی تاثیر بگذارد. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت آزمون درمان یکپارچه توحیدی می‌تواند به مادران کودکان استثنایی کمک کند تا بتوانند هیجاناتشان را تنظیم کنند و سرزندگی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها