نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تعهد زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 3 تعلیم و تربیت اسلامی، حوزه علمیه جامعه الزهراء (سلام الله علیها). قم.

2 گروه روان شناسی.موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). قم . ایران

3 استادیار گروه روانشناسی موسسه امام خمینی (ره)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تعهد زناشویی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور 286 نفر از جامعه دانشجویان و طلاب متاهل شهر قم در سال تحصیلی 1397-1396 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های تعهد زناشویی آدامز و جونز، سبک‌های دلبستگی کولینز و رید و جهت‌گیری مذهبی آلپورت پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی و تحلیل رگرسیون تعدیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و جهت‌گیری مذهبی درونی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک دلبستگی اضطرابی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با تعهد زناشویی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی در رابطه بین دو سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با تعهد زناشویی زوجین اثر تعدیل‌گر دارد. یافته‌های پژوهش نشان از اهمیت کیفیت دینداری و سبک‌های دلبستگی در فرایند غنی‌سازی روابط عاطفی همسران و ثبات زناشویی است.

کلیدواژه‌ها