تأثیر آموزش جنسی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

2 دانش آموخته موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جنسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی‌ بر رضایت زناشویی زوجین انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و به‌شیوه پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شده و کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره مأوا در شهر قم، جامعه پژوهش هستند. از این میان گروه نمونه، 14 زوج به‌شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله و گواه قرار داده شدند. ابزار آموزشی، بسته آموزش جنسی بنیانی و همکاران (1398) و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1998) است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS.19 و با روش تحلیل کواریانس، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها نشان می‌دهد میانگین نمرات رضایت زناشویی آزمودنی­های مرد گروه آزمایش، پیش از اجرای بسته آموزش جنسی 28/231 و پس از اجرای بسته آموزشی به 14/257 افزایش یافته است. در حالی‌که میانگین نمرات رضایت زناشویی آزمودنی­های مرد گروه کنترل، پیش از اجرای بسته آموزش جنسی 28/234 و پس از اجرای بسته آموزشی 57/233 است، که تقریباً تغییری نداشته است. میانگین نمرات رضایت زناشویی آزمودنی­های زن گروه آزمایش، پیش از اجرای بسته آموزش جنسی 42/235 و پس از اجرای بسته آموزشی به 42/256 افزایش داشته است. میانگین نمرات رضایت زناشویی آزمودنی­های زن گروه کنترل، پیش از اجرای بسته آموزشی، 28/238 و پس از اجرای بسته آموزشی 28/236 است که تقریباً تغییر نداشته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش جنسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، رضایت زناشویی مردان (041/9 F= و 004/0 P=) و رضایت زناشویی زنان (986/18 F= و 001/0P=) را به‌طور معناداری افزایش داده است.
 

کلیدواژه‌ها