دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر آموزه های فمینیستی بر رشد جمعیت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1397

مجتبی عطارزاده


2. موضوع شناسی غیبت زوج و ترک روابط خانوادگی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1397

کبری پورعبدالله؛ کبری پورعبدالله


3. چالش های آموزش اخلاق به نوجوانان و راهکارهای برون رفت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1397

فاطمه شریفی زارچی؛ اعظم خلعتی