نویسنده = فاطمه شریفی زارچی
تعداد مقالات: 3
1. اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تأکید بر منابع اسلامی

دوره 7، بهار و تابستان، شهریور 1399، صفحه 77-102

پریسا فاضلی مرغوب محبوب؛ فاطمه شریفی زارچی


2. چالش‏های آموزش اخلاق به نوجوانان و راهکارهای برون‏رفت از آن

دوره 4، پاییز و زمستان، مهر 1396، صفحه 83-106

فاطمه شریفی زارچی؛ اعظم خلعتی


3. راهکارهای پرورش هویت اخلاقی نوجوانان در سبک زندگی خانواده اسلامی

دوره 4، بهارو تابستان، اردیبهشت 1396، صفحه 97-118

فاطمه شریفی